คำสั่งแต่งตั้ง

Untitled document

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการในพื้นที่) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการในพื้นที่)

hot!
Date added: 07/09/2012
Date modified: 07/09/2012
Filesize: 430.88 kB
Downloads: 465
Untitled document
เพื่อให้การบริหารโครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการในพื้นที่) เพื่อกำกับดูแล มาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กำกับติดตามผลการเรียนการสอน (มคอ. 2-6) บริหารจัดการการเรียนการสอน ประสานกับภาควิชาฯ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กำลังดูแลการปฏิบัติงานสหกิจ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณบดีมอบหมาย