คณะกรรมการประจำหลักสูตร

Untitled document

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ผศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล

ค.ด. (การบริหารอุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

ผศ.เสกสรรค์ แย้มพินิจ

ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545)

หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554