(2 votes)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสอนและการวัดผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Untitled document

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีนโยบายในการพัฒนาระบบการศึกษา โดยพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดโดย สกอ. ซึ่งไม่เพียงเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ คณะฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคณาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ การสอน เพราะการสอนอย่างมีคุณภาพย่อมส่งผลถึงการเรียนรู้และประสิทธิภาพของผู้เรียน อันจะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ทางงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดการอบรมโครงการเทคนิคการสอนและการวัดผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคในด้านการสอนของอาจารย์ รวมทั้งการวัดผลการศึกษา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งธารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดีสู่สังคม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 3

Untitled document
Untitled document
test
3