(1 Vote)

การประชุมกลุ่มพัมนาคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. โดยดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อการหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพขององค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ.