(1 Vote)

การเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ และเขียนคำจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

Untitled document

วันที่ 3 เมษายน 2555 ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการจัดอบรมบุคลากร เรื่อง การเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ และเขียนคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เวลา 9.00 - 16.00 น. เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายหลักและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านวิจัยของคณะในการเป็น ​Nation Best จึงมีความประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะ โดยเฉพาะสายวิชาการให้มีทักษะเพิ่มขึ้นในการเขียนบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ และสามารถเขียนคำขอในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย รวมทั้ง สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการจดสิทธิบัตร ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพจนก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป