(2 votes)

โครงการอบรมการเขียนรายงานการดำเนินการหลักสูตร (มคอ. 7)

font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size พิมพ์  
Untitled document

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้จัดอบรมบุคลากรเรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 เวลา 9.00 - 14.00 น. เพื่อสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการดำเนินการหลักสูตร มคอ. 7 ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)